ADATKEZELÉS

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően adatainak megadásával elfogadja az alábbiakat:

1.        Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Pediderm 2003 Kft és kapcsolt vállalkozásai a szolgáltatás nyújtása   keretében az írásban vagy szóban közölt személyes adatokat a meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében  használja, informatikai rendszerében (adatbázisában) biztonságos helyen tárolja, nyilvántartsa és kezelje a betegellátás fennállása illetve a betegellátási jogviszonyból származó igények érvényesítésének és azzal  összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítésével összefüggésben. A Betegellátás szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás; az ellátással kapcsolatos telefonos és email-es kommunikáció fenntartása; különös tekintettel az időpontok visszaigazolására és előjegyzésre, valamint az elvégzett laboratóriumi és szövettani vizsgálatok elküldésére.

2.        Tudomásul vesszük, hogy a Pediderm 2003 Kft a Betegellátás teljesítése során, azzal összefüggésben különösen az alábbi személyes adatokat kezeli az egyes érintett személyek kapcsán: név; születési hely és idő ;anyja születési neve ;TAJ szám; lakcím ;email cím; telefonszám; állampolgárság.

3.        Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk megadott személyes adatokat a Pediderm 2003 Kft munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő  alkalmazottai és megbízottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a tevékenységét a Pediderm 2003 Kft a köztünk létrejött szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vesz megismerjék, használják és kezeljék, a személyes adatok a részükre átadásra illetve továbbításra kerüljenek.

4.        Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a Pediderm 2003 Kft az irányadó szabályokkal ellentétes módon nem rendelkezik és nem használja a személyes adatokat, azaz legfőképp nem teszi hozzáférhetővé vagy adja át a jelen hozzájárulás által fel nem jogosított harmadik személyek számára az előzetes hozzájárulásunk nélkül. Ez nem érinti a Pediderm 2003 Kft a személyes adatok átadására vonatkozó, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek a teljesítését.

5.        Kijelentjük, hogy tisztában vagyunk a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármely időpontban – kivéve az Infotv-ben meghatározott esetekben – történő visszavonására és azok kijavítására vonatkozó joggal.

6.        Kijelentjük, hogy: a Pediderm 2003 Kft nem befolyásolt a hozzájárulás megadásával, annak tartalmával összefüggésben és a hozzájárulás megtagadására jogunk és lehetőségünk volt. Ismertek számunkra az adatkezelésről történő tájékoztatás kérésére, a valóságnak nem megfelelő személyes adatok helyesbítésére, adatok törlésére és zárolására vonatkozó, az Infotv. 18-23. §§-ai szerinti egyéb jogok.